Prezentare generală Prezentare generală

Activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) este organizată sub formă de „Birou de Promovare Comercial - Economică" (BPCE) în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ambasade sau consulate generale) sau în ţări / centre comerciale de interes pentru România. Atribuţiile şi competenţele specifice ale consilierilor economici trimişi de MMACA în străinătate, destinate sprijinirii mediului de afaceri, sunt:

Atribuţii şi sarcini specifice vizând promovarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale, în principal, a exportului şi cooperării economice:

1. Crearea, cultivarea şi dezvoltarea dialogului şi relaţiilor cu comunitatea oamenilor de afaceri din ţara de reşedinţă, având în vedere influenţa acesteia în deciziile comerciale, economice şi politice.
2. Crearea de relaţii cu autorităţile din ţara de reşedinţă şi identificarea căilor de acţiune care să susţină dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale. În cazul misiunilor în care există și reprezentanţi cu sarcini economice trimişi de alte instituţii, reprezentantul MMACA se va concentra asupra relaţiilor cu instituţiile din țările de reşedinţă cu atribuţii privind relaţiile economice internaţionale în domeniile comerţului exterior, industriei, energiei, mediului de afaceri.
3. Iniţierea, organizarea şi participarea la negocieri care au loc în ţara de reşedinţă, la nivel guvernamental sau ministerial, în vederea convenirii de noi acorduri, actualizării celor existente, recuperării creanţelor, precum şi alte forme comune de monitorizare a relaţiilor economice bilaterale.
4. Transmiterea de date prelucrate vizând oportunitatea negocierii unor acorduri preferenţiale privind crearea unor zone de liber schimb sau a unor uniuni vamale, luând în considerare interesul românesc în materie, precum și participarea țării de reşedinţa la diverse forme de integrare economică, regională sau subregională.
5. Organizarea sesiunilor Comisiilor mixte și a Grupelor de lucru, în special cele din domeniile industriei, energiei și relaţiilor comerciale bilaterale (MMACA asigură secretariatul Comisiilor / Consiliilor / Comitetelor interguvernamentale de colaborare economică și tehnico-ştiinţifică).
6. Informarea partenerilor externi asupra legislaţiei româneşti referitoare la problematica relaţiilor comercial-economice, cu relevarea efectelor acesteia asupra climatului de afaceri din România, precum şi stimularea interesului oamenilor de afaceri străini pentru efectuarea de operaţiuni comerciale și de cooperare economică cu ţara noastră.
7. Studierea pieţei locale sau zonale, întocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţele conjuncturale manifestate şi formularea de propuneri pentru dezvoltarea exportului; materialele transmise vor cuprinde periodic şi analize privind evoluţia macroeconomică a ţării de reşedinţă corelată cu procesele de integrare economică regională şi globală, urmărindu-se cu precădere impactul asupra relaţiilor comerciale ale României cu zona respectivă.
8. Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea de tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe. Acordarea de asistență operatorilor economici locali care vor să importe din România.
9. Sprijinirea organizării de acţiuni promoţionale destinate majorării exportului prin:
participarea activă la realizarea programului de târguri și expoziţii în țara în care își desfășoară activitatea și transmiterea de propuneri privind participarea la acele acţiuni cu impact asupra exportului romanesc, atât cu pavilion naţional cât și în cadrul programelor de promovare ale altor instituţii, organizaţii sau chiar ale societăților comerciale româneşti;
transmiterea de propuneri privind organizarea de misiuni economice specializate, simpozioane, mini-expoziţii, inclusiv prin folosirea eventualelor spații disponibile existente la misiunile diplomatice;
acordarea de asistență de specialitate delegaţiilor din țară prezente pe piața de reşedinţă pentru acțiuni de promovare a exportului, inclusiv sprijinirea firmelor româneşti în obţinerea de informaţii privind metodologia și costurile pentru înfiinţarea și funcţionarea reprezentanțelor comerciale proprii în țara de reședință;
diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă, urmărindu-se asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi.
10. Informarea operativă, prin e-mail, a MMACA și a societăţilor comerciale româneşti în legătură cu:
facilităţile de import din țara de reşedinţă și elementele tehnice pentru valorificarea acestora;
licitaţiile internaţionale ce se organizează în ţara de reşedinţă cu propuneri concrete de participare la acestea;
oportunităţile de afaceri (cereri de ofertă, oferte).
11. Acordarea de asistenţă operatorilor economici români pe linia verificării bonităţii firmelor pe care le propun sau se propun ca partenere.
12. Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru partenerii interesaţi, în strictă concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi cu practicile şi standardele comerciale internaţionale; vor fi avute în vedere prevederile acordurilor şi înţelegerilor bi- şi/sau multilaterale cu impact asupra relaţiilor comerciale cu ţara de reşedinţă.
13. Transmiterea de informaţii asupra modului de aplicare în țara de reşedinţă a angajamentelor asumate de aceasta în cadrul OMC, făcându-se totodată propuneri privind eventuale abateri constatate, mai ales în situația în care acestea afectează exporturile româneşti în țara respectivă. De asemenea, vor fi comunicate informații privind modul concret de funcţionare a unor mecanisme de politică comercială convenite în plan multilateral.
14. Furnizarea de date și informaţii în legătură cu participarea țării de reședință la diverse zone de comerţ liber și uniuni vamale, cu evaluări asupra modului de funcţionare a acestora și asupra comerţului și cooperării economice cu România.
15. Intesificarea discuţiilor și contactelor cu autorităţile țării de reşedinţa și cu asociaţiile profesionale, în vederea determinării gradului de sensibilitate a pieţei față de produsele românești și pentru evitarea adoptării unor măsuri de apărare comercială sub forma măsurilor de salvgardare sau a procedurilor anti-dumping. În cazul în care o asemenea masură sau procedură a fost declanşată, vor fi obținute date concrete necesare apărării poziției părții române vizând: determinarea prejudiciului, legătura de cauzalitate între importurile din România și prejudiciul creat, prețurile practicate de diverși competitori pe piața respectivă pentru produsul în cauză, prețurile producătorilor naționali s.a. Aspectele de la acest punct vor face obiectul unor informări operative punctuale sau, după caz, vor fi menţionate distinct în rapoartele trimestriale.
16. Acordarea unei atenţii deosebite asigurării stabilităţii relaţiilor economice prin promovarea unor acţiuni de cooperarea economică în România, în țara de reşedinţă și pe terţe pieţe. Identificarea unor parteneri potenţiali și urmărirea, prin contacte permanente, a modului de derulare a unor asemenea acţiuni reprezintă sarcini prioritare, sens în care MMACA va transmite portofoliul de proiecte și potenţialul de cooperare în domeniile: industriei civile; industriei de apărare; producerii, transportului și distribuţiei de energie electrică și gaze naturale; producţiei de cărbune; exploatării și prelucrării ţiţeiului.
17. Elaborarea de către fiecare misiune a unui „Îndrumar de afaceri" care să conţină informaţii cu privire la mediul de afaceri din ţara respectivă, regimul de comerţ exterior şi investiţii, cu precizări privind regimul aplicat României, precum și alte informaţii utile oamenilor de afaceri români care se deplasează în zonă. Acest îndrumar va putea fi vizualizat atât pe site-ul misiunii, cât şi al MMACA. Reactualizarea îndrumarului se va face semestrial sau de câte ori apar elemente semnificative care impun modificarea acestuia.
18. Trimiterea în țară de materiale documentare privind economia țării de reşedinţă, comerţul exterior (elemente de conjunctură economică, statistici privind economia naţională), pentru dezvoltarea și actualizarea băncii de date a MMACA.

Atribuţii în domeniul atragerii investiţiilor străine:

1. Sensibilizarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul stimulativ de afaceri şi investiţii, precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora.
2. Întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital.
3. Vor fi promovate, cu prioritate, proiecte generatoare de export, de modernizare și eficientizare a sectorului energetic, de implementare a tehnologiilor înalte în producţia industrială.
4. Informarea în ţară cu privire la posibilităţile de obţinere de credite guvernamentale sau comerciale destinate retehnologizării şi restructurării industriei, energeticii, dezvoltării infrastructurii, diversificării producţiei, revigorării potenţialului productiv naţional.
5. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, financiar, legislativ etc. care să stimuleze interesul acestora de dezvoltare a relaţiilor cu parteneri din România.

Alte precizări:

1. Activitatea reprezentanţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se desfăşoară după un program anual aprobat de MMACA, cu luarea în considerare a mandatelor minimale primite la plecarea la post și reactualizate pentru perioada următoare, cu ocazia efectuării concediilor de odihnă și a stagiilor de pregătire în vederea reîntoarcerii la post.
2. BPCE întocmeşte şi trimite la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat rapoarte lunare şi trimestriale, precum şi informări periodice şi date privind activitatea desfăşurată potrivit programului.
3. Consilierii economici poartă direct corespondenţa curentă, la nivel de lucru, privind oportunităţile de afaceri, activităţi de ofertare, derulări de contracte, organizarea de acţiuni promoţionale, informaţii de piaţă etc. cu ministere interesate şi/sau alte organizaţii şi cu agenţi economici, trimiţând copie la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
4. Selectarea şi trimiterea consilierilor economici la post se face pe bază de concurs organizat, în condiţiile legii, de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
 

Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă

EUROPA

Ț A R A

Localitatea

Nume,  prenume

grad diplomatic

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Albania

Tirana

Patricia RĂDUȚ, ministru consilier

Ambasada României

 

Rruga Pandeli Evangjeli nr. 15, Tirana

00355-4-236 7519

00355-4-230 3134

economic.tirana@dce.gov.ro

Austria

Viena

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

Ambasada României

 

Prinz Eugenstr. 60

1041 Wien IV

00431-503 8940

00431-503 8941

00431-504 1462

viena.economic@mae.ro

Azerbaidjan

Baku

Cristian DIACONEASA, consilier economic

Ambasada României

 

125 A, Akademik Hasan Aliyev Blv.,

Narimanov district, Baku  AZ-1110,

Republic of Azerbaijan

00994-12-465 0923

00994-12-465 6076

cristi.diaconeasa@dce.gov.ro

Belgia

 

 

Bruxelles

Marcel Ștefan SIMA, consilier economic

Ambasada României

 

105, Rue Gabrielle

1180 Bruxelles

0032-2-344 1532

0032-2-344 1532

stefan.sima@roumanieamb.be

Bruxelles

 

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE

Dan MAXIM, ministru consilier

 

Claudia MUNTEANU, consilier economic

 

Daniela ANDREI, consilier economic

 

Iulian TĂNASE, secretar economic

Reprezentanţa Permanentă a României

pe lângă Uniunea Europeană

 

Bruxelles

Rue Montoyer nr.12

1000 Bruxelles

0032-2-700 0404

 

 

0032-2-700 0405

 

 

 

 

 

0032-2-700 0452

0032-2-700 0641

 

 

 

dan.maxim@rpro.eu

 

claudia.munteanu@rpro.eu

 

daniela.andrei@rpro.eu

 

iulian.tanase@rpro.eu

Bulgaria

Sofia

Radu MOLDOVAN,

ministru consilier

Ambasada României

 

Mihai Eminescu nr.4

Sofia, Bulgaria

00359-2-971 2478

00359-2-973 3412

sofia.economic@mae.ro

R. Cehă

Praga

Sorin TOADER,

ministru consilier

Ambasada României

 

Strada Nerudova nr.5, Mala Strana, 118 00 Praga 1

00420-257-534 210/int.204

00420-257-531 017

praga.economic@rouemb.cz

Croia

Zagreb

Annabella KISS, secretar economic

Ambasada României

 

Str. Mlinarska 43,

Zagreb, Croația

00385-1-467 7193

003851-467 7854

annabella.kiss@dce.gov.ro

Danemarca

Copenhaga

Emil LUPESCU, ministru consilier

Ambasada României

 

Strandagervej 27, 2900 Hellerup, Denmark

0045-39-407 003

004539-407 003

copenhaga.economic@mae.ro

Elveția

Berna

Dan SICOIE,

ministru consilier

Consulatul României

 

Brunnadern Strasse 20,

3006 Berna

0041-31-352 3546

 

berna.economic@mae.ro

Geneva

 

Misiunea permanentă a României  pe lângă ONU și organzațiile internaționale cu sediul în Elveția

Dănuț DINUȚĂ, ministru consilier

 

Anna LECCA, secretar economic

Misiunea permanentă a României 

 

37-39 Rue de Vermont 1202 Geneva

0041-22-752 2761

 

0041-22-752 1090

 

0041-22-752 2976

dan.dinuta@romaniaunog.org

 

anna.lecca@romaniaunog.org

Franța

Paris

Gigel BRATILOVEANU,

ministru consilier

Ambasada României

 

5, Rue de l'Exposition, 75343 Paris cedex 07

0033-1-4705 1274

0031-1-4550 3320

paris.economic@mae.ro

Germania

Berlin

Dan MORARU, ministru consilier

Ambasada României

 

Dorotheenstrasse 62-66, 10117 Berlin

0049-30-212 39 119/ 118

0049-30-212 39 399/199

berlin.economic@mae.ro

Bonn

Mihaela SIMION, consilier economic

Consulatul General al României

 

Legionsweg 14,

53117 Bonn

0049-228-683 8121

0049-228–680 247

bonn.economic@mae.ro

Grecia

Atena

Manuel DONESCU, ministru consilier

Ambasada României

 

7, Emmanuel Benaki

str., Paleo Psyhico

Atena

0030-210-677 7136

0030-210-672 8883

atena.economic@mae.ro

Salonic

Simona DRAGOMIR, secretar economic

Consulatul General al României

 

Str.Santas 16, Panorama

55236,Thessaloniki

0030-2310-340 088

 

0030-2310-332 060

salonic.economic@mae.ro

Irlanda

Dublin

Dumitru ANCA,  ministru consilier

Ambasada României

 

26, Waterloo Road, Ballsbridge,

Dublin 4, Ireland

0035-31-668 1149

0035-31-668 1761

dublin.economic@mae.ro

Italia

Roma

Dana Norina BORU, consilier economic

Ambasada României

 

Via Nicolo Tartalia 36, 00197 – Roma

0039-06-976 57 493

0039-06-807 2541

norina.boru@dce.gov.ro

Milano

Mirela ZAMFIR, secretar economic

 

Andreea ALBĂSTROIU, secretar economic

Consulatul General al României

 

Via Gignese, 2,

Milano

0039-02-487 17196

 

0039-02-400 74018

0039-02-487 17196

mirela.zamfir@dce.gov.ro

 

 

andreea.albastroiu@dce.gov.ro

Kazahstan

Astana

Nicolae PĂVĂLUCĂ, consilier economic

Ambasada României

 

Str. Saraişâk (ул. Сарайшык) nr. 28, Astana

008-7172-790 601

008-7172-286 203

astana@dce.gov.ro

 

Marea Britanie

Londra

 

Ambasada României

 

Arundel House, 4 Palace Green, Kensington, London W8 4QD

0044-207-937 9666

0044-207-937 8069

 

R.Moldovă

Chișinău

Adrian BEREZINTU, ministru consilier

Biroul de Promovare Comercial-Economică al României

 

Str. Vlaicu Parcalab nr.39, Chișinău

00373-22-235 389

00373-22-235 389

economic@ambasadaromaniei.md

 

Norvegia

Oslo

Adrian CRISTEA, ministru consilier

Ambasada României

 

Oscar Gate 51, 0258 Oslo

0047-22-560 416

0047-22-431 674

oslo.economic@mae.ro

Olanda

Haga

Cristian MATEESCU, ministru consilier

Ambasada României

 

Catsheuvel 55,

2527 KA The

Hague

0031-70-355 7369

0031-70-354 1587

ecs.nl@dce.gov.ro

Polonia

Varșovia

Botond KOVESSI, consilier economic

Ambasada României

 

Ul.Fr. Chopina 10,

00559 Warsaw

0048-22-628 3156/int.250

0048-22-628 3300

0048-22-628 3300

bkovessi@roembassypl.org

Portugalia

Lisabona

Adela CONDURACHE–FEDORCA,

secretar economic

Ambasada României

 

Rua Sao Caetano 5, Lapa, 1200-828

00351-21-396 0765

00351-21-396 0984

lisabona.economic@mae.ro

Federația Rusă

Moscova

Dumitru CHEREGI, ministru consilier

 

Ionuț IORDACHE, consilier economic

Ambasada României

 

Ul. Mosfilmovskaia, 64, 119590 Moscova

007-499-143 2809

007-499-143 2809

moscova.economic@mae.ro

moscova.economic1@mae.ro

Serbia

Belgrad

Ștefan IMRE, ministru consilier

Ambasada României

 

Str. Uzicka nr.10,

11040 Belgrad

00381-11-3675 778

00381-11-3657 778

belgrad.economic@mae.ro

Spania

 

Madrid

Gabriel BUZEA, ministru consilier

 

Iulia SCHNECHER, consilier economic

Ambasada României

 

157, Avenida Alfonso XIII, 28016

0034-91-350 1881

0034-91-345 2917

 

madrid.economic@mae.ro

Barcelona

Bogdan BĂDESCU

consilier economic

Biroul de Promovare Comercial-Economică

 

Calle Numancia no. 185, 2-2, 08034 Barcelona

0034-93-534 3494

0034-93-534 3492

bogdan.badescu@dce.gov.ro

Suedia

Stockholm

Viorel PREDOȘANU, ministru consilier

Ambasada României

 

36,Ostermalmagatan

11426 Stockolm,

Sweden

0046-8-102 858

0046-8-210 142

viorel.predosanu@dce.gov.ro

Turcia

Ankara

Corneliu DIACONIȚĂ,

ministru consilier

Ambasada României

 

Ankara, Bükres Sokak, No.4, 06680 Çankaya,

Ankara

0090-312-428 8290

0090-312-428 8295

bce.ankara@dce.gov.ro

Istanbul

Mădălina ALBĂSTROIU,

secretar economic

Biroul de Promovare Comercial-Economică al României

 

Siraselviler Cad. 21 Taxim, Istanbul

0090-212-292 4127

0090-212-292 4127

ec.istanbul@dce.gov.ro

Ucraina

Kiev

Adrian MIRON, consilier economic

Ambasada României

 

Str. Mihaila Kotsiubinskogo, nr.8,  01030 Kiev, raion Shevcenko

00380-44-234 4316

00380-44-234 4316

kiev.economic@mae.ro

Odessa

Valentin MAMANT, consilier economic

Consulatul General al României

 

Str. Bazarnaia, nr.31, Odessa, 65011 Ucraina

00380-48-722 9342

0038-048-722 9342

valentin.mamant@dce.gov.ro

Ungaria

Budapesta

Tulia-Imola BALLA,

consilier economic

Ambasada României

 

Thokoly ut.72,

Budapesta

0036-1-384 5573

00361-384 5535

budapesta.economic@mae.ro

Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă

 

AMERICA

Argentina

Buenos Aires

Mircea BORZA, consilier economic

 

Ambasada României

 

Calle Arroyo 962-970, C1007AAD, Buenos Aires, Argentina

0054-11-4328 1786

0054-11-4322 2630

oficina.comercial@rumania.org.ar

Cuba

Havana

Sarmiza BUMBARU, consilier economic

Ambasada României

 

Avenida 5taA, no.4407 entre 44 y 46, Miramar, La Habana, Cuba

0053-7-214 1357

 

havana.economic@mae.ro

SUA

Washington 

Răzvan DUMITRESCU,

ministru consilier

 

Matei BĂLĂIȚĂ, secretar economic

Ambasada României 

 

23rd St. Washington DC, 20008, USA

001-202-232 6593

001-202-332 4858

washington.economic@mae.ro

 

washington.economic1@mae.ro

New York

Chivel PORUMB, ministru consilier

 

Gabriel DUȚU,

consilier economic

Consulatul General al României

 

200 East 38th St.,

New York, N.Y. 10016

001-212-681 1988

001-212- 818 1491/ext.350

001 212 972 8463

chivel.porumb@romconsny.org

 

gabriel.dutu@romconsny.org

Chicago

Andrei George RUSU,

secretar economic

Consulatul General al României

 

737 North Michigan Avenue, Suite 2300, Chicago, IL 60611

001-312-573 1436

001-312-307 2923

001-312-573 9771

arusu@roconschicago.org

Los Angeles

Simona STERIU,

consilier economic

Consulatul General al României

 

11766 Wilshire Blvd. Suite 200, Los Angeles CA 90025

001-310-477 0197

001-310-445 0043

losangeles.economic@mae.ro

 

Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă

 

Africa și Orientul Mijlociu

Africa de Sud

Cape Town

Elena Gabriela EREMIA,

ministru consilier

Consulatul General al României

 

Helderberg House, 24 Highwick Drive, Kenilworth, 7700

0027-21-611 781

0027-21-761 2657

gabriela.eremia@gmail.com

Algeria

Alger

Ioan ȚEPELUȘ, secretar economic

Ambasada României

 

24 Rue Abri Arezki 180035, CP 16035

00213-23-485 589

00213-23-485 586

ioan.tepelus@dce.gov.ro

Arabia Saudită

Riad

Marian POSTELNICU, consilier economic

Ambasada României

 

King Fahad Quarter, Amin al Rehany Street, Villa no.8, Riad 11693, PO BOX 94319

 

00966-11-263 0456

00966-11-456 9985

economicofficeromania@gmail.com

Emiratele Arabe Unite

Dubai

Titus ȚINTEAN, consilier economic

Biroul de Promovare Comercial-Economică al României

 

48 Burjgate Tower, Dubai

00971-4-344 3225

00971-4-346 3335

romcons@emirates.net.ae

Egipt

Cairo

George PETRUȘAN, secretar economic

Ambasada României

 

Kamel Mohamed St., 6 Zamalek, Cairo

0020-2-2735 6137

 

0020-2-2393 0102

0020-2-2736 0851

bcecairo2@gmail.com

Iordania

Amman

Eduard MATEI,

ministru consilier

Ambasada României

 

Str. Al Madeenah al Munawarah nr.33,  PO Box 2869,

2406- Amman 11181, Jordan

00962-6-581 2931

 

00962-6-581 3423/int. 5

00962-6-581 2521

amman.economic@mae.ro

Irak

Baghdad

Andrei GLIȘCĂ, secretar economic

Ambasada României

 

Arassat Al-Hindia Street, Hay Babel Mahalla 929, Zuqaq 31, Nr. 452/A, Baghdad, POBox 2571  

00964-1-778 2860

00964-1-778 7553

bpce.bagdad@yahoo.com

Erbil

Silviu GRAMATICU, secretar economic

Biroul Consular al României

 

Gulan Street, Ster Tower, Floor 7, unit 702, Erbil, Regiunea Kurdistan

00964-66-224 6715

00964-66-224 6716

erbil.economic@mae.ro

Iran

Teheran

Bogdan 

PĂCURARI

Secretar economic

 

Ambasada României

 

89 Shahid Meshki (Fakhrabad), Ave. Baharestan, Teheran

0098-991

955 7695

0098-21-775 352 91

teheran@dce.gov.ro

Israel

Tel Aviv

Ion MIHAI,

ministru consilier

Ambasada României

 

24, Adam Hacohen Str.

Tel Aviv 64585

00972-3-529 8115

00972-3-523 8205

economic1@bezeqint.net

Kuwait

Kuwait

Dragoș ROBU, consilier Economic

Ambasada României

 

Kaifan, Block 4, Mina Street, House no. 34, P.O. BOX Kaifan 13574 cod 35152, State of Kuwait

00965-2-4-845 079

00965-2-4-848 929

romaniatradeoffice@gmail.com

Liban

Beirut

Cătălin CĂȘARU, consilier economic

Ambasada României

 

Route du Palais Presidentiel, Baabda, Rue 68, no. 30, sect. 3, B.P. 40227

00961-5-924 850

00961-5-924 747

beirut.economic@mae.ro

Maroc

Tanger

Remus RĂDULESCU,

ministru consilier

Biroul de Promovare Comercial-Economică

 

Route el Moujahidine, lotissement Alta Mira, Villa Falaky n°4, Tanger

00212-533-740 022

00212-539-330 205

remusradulescu@yahoo.com.br

Qatar

Doha

Neagu GHEORGHIȚĂ, consilier economic

Ambasada României

 

Dafna Area, Ibn Roshd St., PO Box: 22511, Doha

00974-44-930 776

00974-44-934 747

bpce.doha@gmail.com

Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă Date de contact ale reprezentanților din rețeaua externă

 

ASIA

R.P.Chineză

Beijing

Viorel BELTECHI,

consilier economic

 

Andrei PANAIT, secretar economic

 

Eliza STATINĂ, secretar economic

Ambasada României

 

2, Ritan East Rd., Chaoyang District, 100600 Beijing,

P.R.China

0086-10-6532 3315

008610-6532 5728

beijing.economic1@mae.ro

 

beijing.economic2@mae.ro

 

Beijing.economic@mae.ro

Shanghai 

Radu FODOREANU,

consilier economic

Consulatul General al României

 

502 Room, Honi International Plaza, 199 Chengdu North Road, Jing An District, Shanghai 200041,

P.R.China

0086-21-6270 1146

0086-21-6208 5105

bpceshanghai@gmail.com

Coreea de Sud

Seoul 

Claudia FIFEA, consilier economic

Ambasada României

 

50 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809, Republica Coreea

0082-2-797 4924

0082-2-794 3114

seoul.economic@mae.ro

India

New Delhi 

Ionuț VIZIRU, ministru consilier

Ambasada României

 

D 6/6, Vasant Vihar, New Delhi

0091-11-2614 5403

0091-11-2614 5403

ecofromania@airtelmail.in

Japonia

Tokyo

Viorel ONEL, ministru consilier

Ambasada României

 

3-16-19, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo

106-0031

0081-3-3479 0411

0081-3-3479 0312

tokyo.economic@mae.ro

Singapore

Singapore

Cecilia DEACONESCU,

ministru consilier

Ambasada României

 

 

1, Claymore Drive , Orchard Towers 08-10, Singapore 229594

0065-6735 5027

0065-6735 5027

cecilia.deaconescu@dce.gov.ro

Vietnam

Hanoi

Luiza Gîrleanu

Consilier economic

Ambasada României

 

5 Le Hong Phong Street, Hanoi

0084-24-382 300 45

 

0084-962- 336- 433

 

0084-43-843 0922

bpehanoi@yahoo.com

Anunțuri Anunțuri

Rețeaua de reprezentare externă

Regulament privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (Ordinul nr. 889/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 10 august 2017)

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru ocuparea a 2 posturi în rețeaua externă - 23.08.2018

- Rezultate selecție dosare

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru ocuparea a 3 posturi în rețeaua externă - 09.05.2018

- Rezultate selecție dosare

 

Anunț privind organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru ocuparea a 1 post în rețeaua externă - 07.12.2017

Anunț privind organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru ocuparea a 8 posturi în rețeaua externă - 29.11.2017

- Rezultate selecție dosare

 

Anunț concurs rețea externă+bibliografie

Erată bibliografie concurs intern

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Rezultate contestații selecție dosare

- Programare interviu 13-14 septembrie

Lista candidatilor admisi respectiv respinsi la proba interviului pt concursul intern pt trimiterea in misiune permanenta in strainatate din reteaua

- Rezultat contestatie interviu

Lista candidaților admiși urmare a concursului organizat în vederea ocuparii a 42 de posturi din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Departamentul de Comerț Exterior, septembrie 2017