Scurt istoric Scurt istoric

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat s-a înființat în anul 2017 prin desprinderea din Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și preluarea activităților şi a structurilor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, de la acesta. Se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici (Hotărârea nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat).

Fiecare domeniu component are propria lui istorie.

 

IMM

Spre deosebire de majoritatea ţărilor Europei Centrale si de Est, în România primele IMM au reapărut în anul 1990. Ca urmare, întreg parcursul evoluţiei lor este mai dificil şi mai complex, cele 4 decenii de stopare a fenomenului antreprenorial (1950–1990) resimţindu-se puternic. (http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2002/CRISTINA%20%20LEOVARIDIS%20art17.pdf ).

 

În anul 1998 apare prima instituție post decembristă, de specialitate, a administrației publice centrale prin înființarea, în temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998, a Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, care se organizează și funcționează prin Hotărârea Guvernului nr. 975 din 23 decembrie 1998.

Agenția este condusă de un președinte, numit prin decizie a prim-ministrului.

Cadrul legislativ specific activității întreprinderilor mici și mijlocii este creat în anul 1999. Astfel, este adoptată Legea nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Conform actului normativ,  "ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competentei lor, au obligaţia sa elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinzătorilor în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse întreprinderilor şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor întreprinderilor, legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare".

 

Tot în 1999, Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii își schimbă denumirea în Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - Hotărârea Guvernului nr. 798 din 30 septembrie 1999  condusă de un președinte.

 

În anul 2001, se desființează agenția și se înființează Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, preluând de la Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională atribuțiile privind stimularea înființării de noi întreprinderi și a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și de la Ministerul Industriei și Comerțului atribuțiile Direcției generale comerț interior.

 

Noul minister se organizează și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 15/2001.

 

În anul 2003 se desființează ministerul și se înființează, prin Hotărârea de Guvern nr. 753/3 iulie 2003, Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperație (ANIMMC), preluând întreaga structură organizatorică, atribuțiile și funcțiile Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație.

 

Un an mai târziu, este abrogată Legea 133/1998 și aprobată o nouă lege care reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,  Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare și astăzi.

 

Istoria reglementării instituționale a domeniului întreprinderilor mici și mijlocii continuă:

  • Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism şi Profesii Liberale
  • Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri - Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri,
  • Prin Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 se înființează Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, prin reorganizarea activității oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii, având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri
  • Hotărârea nr. 1634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

 

Domeniul comerțului intră pentru prima dată în atenția și preocupările unui guvern în anul 1866, când în componența guvernului Ion Ghica II (11 februarie–10 mai 1866), se înființează Ministerul Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice, condus de Dimitrie A. Sturdza.

După Revoluția din decembrie 1989, domeniul comerțului cunoaște o serie de modificări și reglementări instituționale. Fostele întreprinderi de comerț exterior au fost transformate în societăți comerciale (societati pe actiuni), dar au continuat să se afle sub coordonarea ministerelor de resort, având ca obiect de activitate desfășurarea operațiunilor de import-export ale produselor ministerelor în subordinea cărora se aflau.

 

Liberalizarea formelor de proprietate, precum și deschiderea efectuată prin promulgarea și aplicarea Legii nr. 54/1990 și a Legii nr. 31/1991, au făcut posibilă înființarea de societăți particulare cu capital privat având ca obiect de activitate comerțul internațional (mai ales că investițiile inițiale necesare se situau la niveluri reduse).

 

Principalele mutații produse în sistemul organizatoric al comerțului exterior românesc, în perioada 1990-1992, pot fi rezumate astfel:

 - menținerea întreprinderilor de stat cu activitate de comerț exterior care îsi prelungesc relațiile tradiționale cu furnizori si beneficiari aflați  de asemenea în proprietatea statului;

 - înființarea de societăți comerciale cu capital privat autohton cu funcții de case de comerț care intermediază schimburile economice internaționale;

 - înființarea reprezentantelor proprii ale societăților multinaționale, care încep să deruleze activități de import-export;

 - creșterea cererii de bunuri de larg consum din import care favorizează apariția a numeroase societăți particulare cu capital românesc sau străin în poziția de importatori a unor produse din această categorie.

 

Perioada 1993-1996 este puternic marcată de fenomene turbulente care se produc atât în sfera macroeconomică (caracterizată prin inconsecvența politicilor comerciale aplicate, exacerbarea fenomenului inflaționist, devalorizarea monedei naționale în raport cu principalele devize etc.), cât și în cea microeconomică, caracterizată prin următoarele aspecte:

- preluarea operațiunilor de comerț exterior de către o categorie semnificativă de producători pe cont propriu;

- privatizarea societăților producătoare (care sunt cel mai adesea preluate de către foștii parteneri de afaceri) și care implică modificări importante în structura producției, portofoliul de clienți, organizarea activităților de comerț exterior;

- privatizarea unor întreprinderi cu obiect de activitate legat de comerțul exterior prin metoda MEBO;

- apariția societăților productive mixte prin asocierea unor firme externe cu producători autohtoni;

- falimente ale unor firme mici cu activitate de comerț cu capital românesc și/sau străin;

- reașezarea relațiilor comerciale tradiționale prin deschiderea, de către investitorii străini, de reprezentanțe, birouri comerciale, agenții specializate în derularea afacerilor pe piața românească;

- liberalizarea pieței valutare și a cursului de schimb, care echilibrează raportul producției pentru piața externă și, respectiv, internă și conduce la uniformizarea producției;

Perioada 1996-2002, se poate caracteriza, din punctul de vedere al evoluției structurii organizatorice a comerțului exterior, ca fiind o perioadă de consolidare și relativă stabilitate.

 

În acest interval, România a adoptat o serie de politici economice destinate reorientării geografice a schimburilor sale comerciale și, mai ales restructurării inter-ramuri a bunurilor exportate și importate.

O dată cu aderarea la Uniunea Europeană, în anul 2007, comerțul exterior românesc cunoaște noi provocări, România devenind membru al unei comunități cu reguli bine definite. Din acest moment, România aplică politica comercială comună, ceea ce înseamnă că  UE gestionează relaţiile comerciale şi investiţionale cu ţările din afara UE, prin politica comercială şi de investiţii a UE (http://www.imm.gov.ro/comert-exterior).

 

Domeniul investiții străine

În anul 2002 se înființează Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS), instituție a guvernului României, aflată în coordonarea Prim Ministrului, care promovează imaginea României și climatul investițional autohton în mediile de afaceri internaționale, în vederea atragerii investițiilor străine directe în economia românească.

 

ARIS a fost înființată de guvernul Năstase , înlocuind alte trei organizații guvernamentale: Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini, compartimente ale Ministerului de Externe care făceau același lucru și o direcție similară din defunctul Minister al Dezvoltării și Prognozei.

ARIS a fost desființată în august 2009, iar activitatea instituției a fost preluată de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț și Mediul de Afaceri, ca parte a Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine.

În anul 2013 se desființează Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, activitatea de investiții străine fiind preluată de Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 7/2013.

 

Noul departament are un rol foarte important în promovarea mediului investițional din România în mediile de afaceri internaționale. Identifică noi oportunități de investiții atât în sectorul privat, cât și în cel public pe care le prezintă investitorilor străini.

În anul 2016, partea de investiții străine din Departamentul pentru Investiții Străine şi Parteneriat Public-Privat este preluată de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri sub denumirea de InvestRomania.

În anul 2017, prin reorganizarea Guvernului și a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri InvestRomania intră în componența Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

 

Miniștri post-decembriști

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat


Nicolae M. Nicolae

2 ianuarie 1990-28 iunie 1990

Ministru al comerțului exterior 
* Minister nou înființat prin reorganizarea Ministerului Comerțului Exterior şi Cooperării Economice Internaționale, care se desființează, Decret CFSN nr. 7/1990


Constantin Fota

28 iunie 1990 - 19 noiembrie 1992

Ministru al comerţului şi turismului 


Constantin Teculescu

19 noiembrie 1992 - 28 august1993 
Ministru al comerţului 

 

Cristian Ionescu

28 august 1993 - 4 mai 1995 
Ministru al comerţului 

 

Petru Crişan

4 mai 1995 - 19 ianuarie 1996 
Ministru al comerţului 

 

Dan Ioan Popescu

19 ianuarie 1996 - 11 decembrie 1996

Ministru al comerţului 

 

Călin Popescu-Tăriceanu

12 decembrie 1996 - 5 decembrie 1997
Ministru de stat, Ministerul industriei şi comerțului

 

Mircea Ciumara

5 decembrie 1997-17 aprilie 1998

Ministru de stat, Ministerul industriei şi comerţului 

 

Radu Berceanu

17 aprilie 1998 - 28 decembrie 2000

Ministru al industriei şi comerţului 

 

Dan-Ioan Popescu

28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003 

Ministru al Industriei şi Resurselor ( inclusiv domeniul comerț)

19 iunie 2003 - 11 martie 2004 

Ministru al Economiei şi Comerţului 

11 martie 2004 - 28 decembrie 2004

Ministru de stat pe probleme economice, Ministru al Economiei şi Comerţului

 

  • Eugen Dijmărescu

              19 iunie 2003 - 11 octombrie 2004

               Ministru delegat pentru comerţ 

  • Vasile Radu

             11 octombrie 2004 - 28 decembrie 2004

              Ministru delegat pentru comerţ 

 

Silvia Ciornei

28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003

Ministrul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

 

Ioan Codruţ Şereş 

24 decembrie  2004 - 4 decembrie 2006

Ministru al Economiei şi Comerţului 

 

  • Iuliu Winkler

29 decembrie 2004 - 4 aprilie 2007

Ministrul delegat pentru comerţ

 

Ovidiu Ioan Silaghi

4 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008

Ministrul pentru Întreprinderi mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 

Constantin Niţă

22 decembrie 2008 - 01 octombrie 2009 

Ministrul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ şi Mediu de Afaceri

01 octombrie 2009 – 23 decembrie 2009 – interimat asigurat de Gabriel Sandu, ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale

 

Adriean Videanu

23 decembrie 2009 – 03 septembrie 2010

Ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Ion Ariton

03 septembrie 2010 – 09 februarie 2012

Ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 

Lucian Nicolae Bode

09 februarie - 07 mai 2012

Ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Daniel Chiţoiu

7 mai 2012 - 21 decembrie 2012

Ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Maria Grapini

21 decembrie 2012 - 5 martie 2014

Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

 

Florin Nicolae Jianu

5 martie 2014 - 16 decembrie 2014

Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism

 

Andrei Dominic Gerea 

17 decembrie 2014 - 04 noiembrie 2015

05 noiembrie - 17 noiembrie 2015 (interimar)

Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

 

Mihai Tudose

17 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015

Ministrul Economiei, Comerțului și Turismului

 

Costin Grigore Borc

18 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017

Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

 

Florin Nicolae Jianu (Revine)

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

4 ianuarie 2017 - 10 februarie 2017

 

Alexandru Petrescu

10 februarie 2017 - 23 februarie 2017 (interimar)

23 februarie 2017 - 29 iunie 2017

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Ilan Laufer 

29 iunie 2017 - 29 ianuarie 2018

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

 

în prezent:

Ștefan Radu Oprea

29 ianuarie 2018 –

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat