IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Măsuri antisubvenţie (AS)

Diaconescu Nicoleta

Măsuri antisubvenţie aplicate de UE la importul din ţări terţe

Reglementare de bază

 1. Obiective

Transpune prevederile Acordului privind Subvenţiile stabilite în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) în scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare şi transparentă a regulilor anti-subvenţie.

Regulile internaţionale referitoare la subvenţii au fost întărite semnificativ odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 1995 a Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri Compensatorii, negociat în cadrul Rundei Uruguay. Prevederile acestui Acord sunt incluse în Regulamentul Comunităţii Europene (CE) cu privire la protecţia împotriva importurilor subvenţionate, care a intrat in vigoare la aceeaşi dată. Regulamentul Comunităţii Europene /CE) se referă numai la importurile provenite din afara Uniunii, dând posibilitatea impunerii de măsuri compensatorii asupra bunurilor care au fost subvenţionate de către guvernele ţărilor din afara Uniunii şi al căror import în CE cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii producătorilor aceluiaşi produs din cadrul CE. Următoarele trei condiţii trebuie să fie îndeplinite înainte ca să poată fi impuse măsuri compensatorii:

 • Subvenţia trebuie să fie specifică, respectiv, trebuie să fie o subvenţie la export, sau o subvenţie limitată la o anumită companie, industrie sau un grup de companii sau industrii;
 • Să existe un prejudiciu material adus industriei CE: vânzările produselor importate au cauzat sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu unei părţi importante a ramurii economice respective a CE, cum ar fi scăderea cotei de piaţă, reducerea preţurilor producătorilor şi presiune crescută asupra producţiei, vânzărilor, profiturilor, productivităţii etc;
 • Afectarea interesului comunitar: costurile prin aplicarea acestor măsuri nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu beneficiile.

La fel ca şi în cazul măsurilor anti-dumping, Comisia Europeană este cea care conduce investigaţia şi impune măsuri provizorii, dacă este cazul.

Responsabilitatea aplicării prevederilor Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri Compensatorii în cadrul Comunităţii Europene revine autorităţilor comunitare de la Bruxelles, care aplică legislaţia europeană adecvată cu ajutorul statelor membre.

 1. Cadrul juridic

Responsabilitatea aplicării prevederilor Acordului OMC referitor la Subvenţii şi Măsuri Compensatorii în cadrul Uniunii Europene revine autorităţilor competente de la Bruxelles, care aplică legislaţia comunitară adecvată cu ajutorul statelor membre.

Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 8 iunie 2016 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subventii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene cu completarile din Regulamentul (UE) 2017/2321 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene si a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subventii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

iii. Rezumatul regulamentului

Acest regulament se aplică în paralel cu Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 8 iunie 2016 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene cu completarile din Regulamentul (UE) 2017/2321 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene si a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subventii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Prin urmare, dispoziţiile privind stabilirea existenţei unui prejudiciu, definiţia industriei UE, iniţierea procedurii, investigatia, măsurile provizorii şi definitive şi încheierea procedurii sunt identice în ambele regulamente.

Definiţia unei subvenţii

Se consideră că există o subvenţie dacă, în primul rând, există o contribuţie financiară a unei autorităţi publice sau dacă există vreo formă de susţinere a veniturilor sau a preţurilor în sensul articolului XVI din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ din 1994 (GATT 1994) şi, în al doilea rând, dacă astfel se conferă un avantaj.

Subvenţii care pot face obiectul unor măsuri compensatorii

Subvenţiile fac obiectul unor măsuri compensatorii doar dacă sunt specifice unei firme sau industrii sau unui grup de firme sau de industrii. Ele sunt specifice în cazurile în care autoritatea care le acordă limitează, în mod expres, accesul anumitor firme la o subvenţie.

Calcularea valorii subvenţiilor care pot face obiectul unor măsuri compensatorii

Această valoare este calculată în termeni de avantaj conferit beneficiarului pentru perioada în care se efectuează investigaţia. Acest regulament stabileşte următoarele reguli de calculare a avantajului conferit beneficiarului:

 • se consideră că o cotă de participare a autorităţilor publice la capitalul social al unei firme conferă un avantaj dacă investiţia poate fi considerată incompatibilă cu practica obişnuită privind investiţiile în ţara de origine sau exportatoare;
 • se consideră că un împrumut acordat de autorităţile publice conferă un avantaj dacă există o diferenţă între suma pe care firma beneficiară o plăteşte pentru împrumutul acordat de autorităţile publice şi suma pe care ar plăti-o pentru un împrumut comercial comparabil;
 • se consideră că o garanţie la împrumut acordată de autorităţile publice conferă un avantaj dacă există o diferenţă între suma pe care firma beneficiară a garanţiei o plăteşte pentru împrumutul garantat de autorităţile publice şi suma pe care ar plăti-o pentru un împrumut comercial comparabil în absenţa acestei garanţii;
 • se consideră că furnizarea de bunuri de către autorităţile publice conferă un avantaj dacă furnizarea se efectuează prin intermediul unei remuneraţii mai mici decât ar fi adecvată în raport cu condiţiile existente pe piaţă sau dacă achiziţionarea se efectuează prin intermediul unei remuneraţii mai mari decât ar fi adecvată în aceste condiţii.

Valoarea subvenţiei se calculează pe unitate de produs subvenţionat exportat către Uniunea Europeană. Unele elemente pot fi deduse din subvenţia totală, cum ar fi orice taxe sau costuri suportate pentru a avea drept la subvenţie sau taxele de export destinate compensării subvenţiei. În cazul în care subvenţia nu este acordată în funcţie de cantităţi, valoarea subvenţiei care face obiectul unor măsuri compensatorii se determină prin repartizarea valorii subvenţiei totale la nivelul producţiei, al vânzării sau al exporturilor produsului în cursul perioadei în care se efectuează investigaţia.

Stabilirea existenţei unui prejudiciu

Stabilirea existenţei unui prejudiciu se bazează pe probe şi implică o examinare obiectivă a următoarelor elemente:

 • volumul importurilor care fac obiectul unor subvenţii;
 • efectul importurilor care fac obiectul unor subvenţii asupra preţurilor produselor similare pe piaţa UE;
 • impactul acestor importuri asupra industriei UE în cauză.

Iniţierea procedurii

Se iniţiază o procedură în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociaţie care nu are personalitate juridică, care acţionează în numele unei industrii a UE. În cazul în care, în absenţa unei plângeri, un stat membru este în posesia unor dovezi suficiente referitoare la subvenţii şi la un prejudiciu pentru industria Uniunii Europene care rezultă din aceasta, le comunică de îndată Comisiei. Plângerea trebuie să conţină dovezi cu privire la existenţa unei subvenţii care poate face obiectul unor măsuri compensatorii (care să conţină, pe cât posibil, valoarea subvenţiei), a unui prejudiciu şi a unei legături de cauzalitate între aceste două elemente.

Se consideră că plângerea a fost depusă de industria UE sau în numele acesteia în cazul în care ea este susţinută de producători din UE ale căror producţii comune reprezintă în total mai mult de 50 % din producţia totală a produsului similar realizată de industria UE care îşi exprimă susţinerea faţă de plângere. Cu toate acestea, nu se deschide o investigaţie în cazul în care producătorii din UE care susţin în mod expres plângerea reprezintă mai puţin de 25 % din producţia totală a UE a produsului în cauză.

Măsuri provizorii

Se pot impune taxe provizorii în cazul în care:

 • a fost deschisă o investigaţie şi părţilor interesate li s-au oferit posibilităţi adecvate de a da informaţii şi de a formula observaţii;
 • o constatare preliminară pozitivă a stabilit că produsul importat beneficiază de o subvenţie care poate face obiectul unor măsuri compensatorii şi că rezultă un prejudiciu pentru industria UE;
 • este în interesul UE să intervină pentru a împiedica producerea unui astfel de prejudiciu.

Impunerea de taxe definitive

În cazul în care din constatarea faptelor reiese că există subvenţii care pot face obiectul unor măsuri compensatorii şi un prejudiciu care rezultă din acestea şi că interesul Uniunii Europene necesită o intervenţie, Comisia Europeană impune o taxă compensatorie definitivă. Valoarea taxei compensatorii nu trebuie să depăşească valoarea subvenţiilor care pot face obiectul unor măsuri compensatorii şi trebuie să fie mai mică, dacă este suficientă pentru a elimina prejudiciul adus industriei UE.

Regulament Data intrării în vigoare Termen limită pentru transpunerea în legislaţia Statelor Membre
Regulamentul (UE) 2016/1037

Regulamentul (UE) 2017/2321

08.06.2016

12.12.2017

Informaţiile incluse în situaţia măsurilor antisubvenţie se referă la:

Coduri tarifare (TARIC) Coduri tarifare care se găsesc în cadrul Reglementării UE de adoptare a măsurii anti-subvenţie definitive.

Coduri tarifare la nivel de 10 cifre conform Tarifului Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

Statut Stadiile privind procedura, care pot fi: măsură definitivă; interim review – revizuire interimară în cadrul perioadei cincinale de aplicare a măsurii definitive; sunset review – revizuire cincinală la sfârşitul perioadei de 5 ani de aplicare a măsurii definitive; newcomer investigation – investigaţie pentru noii producători veniţi pe piaţă, în ţara de origine
Tipul măsurii Măsura anti-subvenţie definitivă poate fi concretizată prin aplicarea de taxe (faţă de cele care se aplică în mod normal, respectiv taxele vamale în vigoare): în funcţie de modul de percepere (forma lor de exprimare) pot fi: ad-valorem (procentuale) şi specifice (Euro/tonă)
Nivelul taxei Nivelul taxelor anti-subvenţie poate fi diferenţiat în funcţie de firma exportatoare, acesta fiind stipulat în reglementarea prin care a fost adoptată măsura.

Informaţii suplimentare pe această temă pot fi accesate pe site-ul Comisiei Europene la adresa web:

http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11006_ro.htm

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-subsidy/

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content