Titlul proiectului: „Programul Româno - Elveţian pentru IMM-uri" (PREIMM) Titlul proiectului: „Programul Româno - Elveţian pentru IMM-uri" (PREIMM)

PREIMM este un proiect în cadrul „Programului de Cooperare Elveţiano-Român (PCER) pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse", care a fost aprobat de Guvernul României prin HG nr. 1065/2010.

Proiectul este implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în parteneriat cu CEC Bank.

Scopul Programului este acela de a răspunde unui deficit de credite existent pe piaţa financiară din România prin acordarea unor instrumente financiare precum creditele de investiţii în scopul sprijinirii dezvoltării şi creşterii competitivităţii IMM-urilor din România în 6 domenii prioritare (fabricaţie, servicii medicale, turism, comercializarea sistemelor/ echipamentelor specifice economisirii de energie şi a celor care utilizează resurse de energie regenerabile pentru eficientizarea propriilor activităţi, informaţii şi comunicaţii, transporturi şi depozitare), în scopul diminuării decalajului de competitivitate faţă de media Uniunii Europene extinse.

Programul are ca obiectiv facilitarea accesului IMM-urilor la credite pentru investiţii pe o perioadă de maximum 5 ani, în condiţii financiare favorabile pentru beneficiari. 

Rezultate aşteptate:

  1. Creşterea numărului de IMM care accesează credite pentru investiţii
  2. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în IMM
  3. Creşterea rezilienţei start-up-urilor

Un solicitant poate beneficia de o singură finanţare de până la maximum 549.240 lei, care poate fi acordată în întregime, printr-un singur contract de credit, sau în tranşe, pe bază de acte adiţionale/contracte noi de credit valabile în perioada de implementare a programului. Creditul poate fi accesat la oricare dintre unităţile teritoriale ale CEC Bank din ţară. Creditul este acordat IMM pe o perioadă maximă de 60 de luni/ 5 ani.

Rata dobânzii la acest credit este ROBOR 6M + 1%: pentru semestrul I 2017 = 2,11%

Comision de gestiune/administrare0,5% la valoarea creditului, se achită la data acordării creditului. Nu se aplică alte comisioane.

Beneficiarul are o contribuţie proprie de 15% din valoarea creditului, banca acoperă 85%.

Bugetul total al PREIMM este de 131.872.334 lei, din care:

a) 70% din bugetul Programului reprezintă contribuţia elveţiană, în sumă de 92.427.200 lei;

b) 30% din buget reprezintă contribuţia totală a CEC Bank, în sumă de 39.445.134 lei.

Durata implementării Programului: 60 de luni/ 5 ani (2014 – 2019)

Perioada de graţie a creditului este de 12 luni, fiind acordată la cererea solicitantului.

IMM beneficiară îşi asumă obligaţia de a menţine investiţia care este obiectul finanţării pe toată durata implementării Programului. Creditul nu poate fi utilizat pentru rambursarea altor credite existente.

Creditul poate fi însoţit, la cererea beneficiarului, de o garanţie emisă de către FNGCIMM. Dacă Beneficiarul nu solicită acordarea unei garanţii la credit, atunci el este responsabil integral pentru asigurarea tuturor garanţiilor aferente creditului din propriile resurse, în conformitate cu regulile interne ale Băncii.

Creditele sunt garantate de către FNGCIMM în proporţie de până la 80% din suma împrumutată, iar procentul rămas, de cel puţin 20%, solicitat în conformitate cu regulile de creditare ale Băncii, este suportat de către Beneficiarul eligibil sau de către alt garant/ alţi garanţi agreaţi de Bancă.

Mix de garanţii: FNGCIMM; imobiliare, depozit, bunurile care fac obiectul investiţiei

Grupul ţintă de beneficiari: orice IMM definită ca atare conform legilor în vigoare

Principalele criterii de eligibilitate pentru o IMM solicitantă de credit:

a) este autorizată să desfăşoare activităţi în cel puţin unul dintre cele 4 domenii prioritare:

  1. Producţie (cu excepţia băuturilor, produselor din tutun, cocsului şi produselor rafinate din petrol şi metale de bază);
  2. Servicii de îngrijire a sănătăţii (sănătate umană şi activităţi de asistenţă socială);
  3. Turism (activităţi de cazare şi restaurante, agenţii de turism, servicii de rezervare prin tur-operatori şi activităţi conexe);
  4. Comercializarea sistemelor/ echipamentelor specifice de economisire a energiei şi a celor care utilizează resurse de energie regenerabile pentru eficientizarea activităţii (comerţ cu ridicata cu alte maşini şi echipamente).
  5. Informaţii şi comunicaţii
  6. Transporturi şi depozitare, cu restricţionarea achiziţiei de vehicule bazate pe combustibili fosili.

Creditele pot fi utilizate pentru achiziţionarea de active corporale (inclusiv construirea/ extinderea/ modernizarea/ finalizarea de construcţii nerezidenţiale – de ex. clădiri pentru producţie industrială, unităţi prestatoare de servicii de sănătate şi asistenţă socială, hoteluri şi alte facilităţi de cazare turistică, restaurante şi alte unităţi prestatoare de servicii de alimentaţie publică, lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări de finisare) şi active necorporale (brevete, licenţe etc.), în domeniile de activitate eligibile în cadrul Programului.

b) Are experienţă de minimum un an în cel puţin una dintre activităţile enumerate la litera a); experienţa în activitatea eligibilă poate fi dovedită prin Certificatul constatator/menţiuni de la Registrul Comerţului şi în baza documentelor contabile referitoare la veniturile realizate de client sau prin experienţa profesională în domeniu, de minimum 1 an, a asociatului sau a administratorului întreprinderii;

c) Nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale şi la bugetul de asigurări sociale; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

d) Prezintă un plan de investiţii (inclus în formatul cererii de acordare de credit, conform normelor de creditare ale Băncii) pentru realizarea căruia va folosi creditul solicitat;

e) Prezintă Băncii o declaraţie privind totalul sumei primite în ultimii 3 ani ca ajutor de stat;

f) Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară a activităţii sau administrare specială;

g) Nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

h) Nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

i) Nu a beneficiat de ajutoare ilegale;

j) Îndeplineşte criteriile prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale Băncii

 

Informaţii suplimentare:

Biroul RO HUB şi Cooperaţie

Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM-uri

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti

Tel: 021 20 25 386

E-mail: romania_hub@imm.gov.ro